درمل اخيستل د يو بل چا دپاره

هر څوک چي درمل اخلي د يو بل چا دپاره او یا بل چاته اجازه ورکوی چي خپل درمل واخلي.

د  وکيل واک ورکول

    تاسو کولای سی چی بل شخص ته اجازه ورکی چي ستاسو دوا واخلي ستاسو دپاره. دې ته وایی د وکیل واک ورکول. هغه څوک چي د وکيل واک ورکوي هغه ته مشر/مدير وایی، او هغه چا ته چي ده وکیل واک ورته سپارل سوی وي نماینده وایی( وکيل-په -حقيقت کي)

لکه څنګه چی د ۲۰۲۰ کال د جون دمیاشتي له اولی، څخه نوي تګلاري عملي سوی دي چي هغه د وکیل پر واک باندي تاثير کوی ضرورت دی چی توانایی ولري چي د يوبل چا درمل واخلي د درملتون څخه. ددې  تغيراتو څخه یی هدف د مريض د امنيت لوړل  او د شخصي معلوماتو په سمبالولو کي د ساتني پیاوړي کول دی.  

 دا پر تاسو څنګه تاثيرکوی

   لکه څنګه چی د ۲۰۲۰ د جون د اولي څخه:  د وکیل واک د اعتبار وړدی لږ تر لږه د څلورو کالو دپاره

 تاسو باید خپل رضایت وښوی چی خپل شخصي معلومات ثبت کی ماسېوا ددې که چيري تاسو یو مشر یا یونماینده یاست.

 

د اعتبار موده

د وکیل د واک د اعتبار موده د هغه وخت څخه شروع کيږی کله چي نماینده خپل رضایت ښودلی وي. که چيری تاسو وختي رضايت ښودلی وی کله چی د وکيل د واک په ټګلاره کی هغه نوي تغيرات رامنځته سوی دی، نو د اعتبار موده یی د ۲۰۲۰ کال د جون د اولي څخه شروع کيږي.

رضایت

لکه څنګه چی د ۲۰۲۰ کال د جون دمیاشتي د اولي، څخه موږ نوي تګلاري عملي کوو چي هغه د وکیل پر واک باندي تاثير کوی ضرورت دی چی توانایی ولري چي د يوبل چا درمل واخلي  د درملتون څخه.

د عمومي معلوماتو د څارني تر مقرارتو لاندي ( جي ډي پي آرر)، تاسو باید وښوی خپل رضایت چي ثبت کی خپل م شخصی معلومات، دواړه که چيري تاسو یو مشر/مدير یاست او یا که چيری تاسو یو نماینده یاست. نمایندګان ضرورت لري چي خپل رضایت وښوی يا : دننه په اووه ورځو کی  د وکیل د نوی واک د ثبت دپاره، ددې په خاطر چي د اعتبار وړسي. یا مخکي د جنوري تر ۳۱ مي مخکي د ۲۰۲۱ کال، که چيري د وکيل واک وختي ثبت سوی وي کله چي د نوی وکیل واک تګلاري عملي سوي وي؛ که نې، د وکيل واک به لغوه سي.  

ثبت کی د وکیل واک او رضایت په ديجيتل ډول وښوی.

تاسو کولای سی چی ثبت وکی د بل انفرادي شخص د وکيل د واک لپاره او ستاسو رضایت وښوی په ديجیتل ډول د درملو کتلو د خدمت له لاري( ميډيکل چيک سرويس). 

 ثبت کی د وکیل واک او رضایت وښوی په ميډيسن چيک کي

دا خدمت یوازي په سويډني ژبه کي سته  

 تاسو کولای سی چي  دغه دندي هم سرته ورسوی په دننه کېدلو سره ۱۱۷۷ ته. وېګوری او کليک  کول د درملو د خدماتو پر اړیکه.

معلومات یوازي په سويډني ژبه کی د لاسرسي وړ دي.

دا خدمت په ټولو درملتونو کي هم د لاسرسي وړ دی. 

د وکيل واک ثبت کی او په انګلېسي ژبه کی رضایت وښوی 

تاسو کولای سی چي استعمال کی یوه فورمه چي د وکيل د واک ثبت په انګلېسي کي وکی..

ثبت کی د وکيل واک او وښایاست رضایت د يوې فورمې له لاري په انګلېسي کي.

 کومئ پوښتني؟ د ايي هېلت ایجنسي سره په تماس کي سی 

Contact the e-hälsomyndigheten/Swedish eHealth Agency

تلیفون : 0771-766 200

برېښنا لیک  registrator@ehalsomyndigheten.se

  د وکيل د واکونو په اړه (په سويډني ژبه کي)