ܗܟܢܐ ܡܰܪܢܝܐ ܠܟ ܩܳܝܶܡܬܐ ܡܳܬܢܳܝܬܐ ܕܣܡܡ̈ܢܐ Nationella läkemedelslistan

ܥܠ ܕܦܐ ܗܢܐ ܕܐܢܬܶܪܢܶܬ ܡܨܝܐ ܠܟ ܕܬܶܩܪܐ ܡܰܢ ܗܘ ܕܰܦܣܝܣ ܠܗ ܕܢܚܙܐ ܡܕܡ ܕܐܣܝܐ ܦܩܕ ܠܟ ܘܕܐܝܬܝܬ ܡܢ ܨܝܕܠܝܬܐ. ܡܨܝܐ ܠܟ ܐܦ ܕܬܶܕܥ ܐܝܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܥܠ ܫܘܘܕܥܐ ܕܡܬܚܰܘܐ ܩܕܡ ܝܳܨ̈ܘܦܐ ܕܡܪܥܘܬܐ ܘܕܚܠܝܡܘܬܐ ܘܩܕܡ ܨܝܕܠܝ̈ܬܐ.

ܡܨܝܐ ܠܟ ܕܬܚܙܐ ܐܝܠܝܢ ܣܡܡܢ̈ܐ ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܦܩܝܕܝܢ ܥܠܝܟ ܡܢ ܐܣܝܐ ܘܕܐܰܝܬܝܬ ܡܢ ܨܝܕܠܝܬܐ، ܘܬܘܒ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܪܰܩܡܝܬܐ ܕܕܝܳܩ ܣܡܡ̈ܢܐ ܕܗܝ Läkemedelskollen. ܡܢ 1 ܐܝܪ 2021 ܘܠܗܠ ܥܬܝܕ ܢܗܘܐ ܝܬܝܪ ܦܫܝܛ ܡܫܘܬܦܢܘܬ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܥܡ ܝܨܘ̈ܦܐ ܕܡܪܥܘܬܐ ܘܕܚܠܝܡܘܬܐ ܟܕ ܫܐܠ ܐܢܬ ܝܨܝܦܘܬܐ. ܫܘܘܕܥܐ ܫܟܝܚ ܒܐܫܛܳܪܐ ܕܩܳܝܶܡܬܐ ܡܳܬܳܢܝܬܐ Nationella läkemedelslistan.

ܠܝܬܘܗܝ ܒܐܝܕ̈ܝܟ ܕܬܶܓܒܐ، ܕܣܡܡܢ̈ܐ ܕܟܳܬܒ ܠܟ ܐܣܝܐ ܘܕܢܣܰܒܬ ܡܢ ܨܝܕܠܝܬܐ، ܕܠܐ ܢܬܢܰܡܩܘܢ ܒܐܫܛܪܐ ܕܩܳܝܡܬܐ ܡܬܢܝܬܐ. ܠܝܬܘܗܝ ܐܦ ܒܐܝܕ̈ܝܟ ܕܬܓܒܐ ܕܠܐ ܢܬܢܡܩܘܢ ܡܘܕܥܢ̈ܘܬܐ ܕܥܠ ܣܘܦܐ ܥܠܝܐ ܕܢܦܩ̈ܬܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܦܣܝܩܝܢ ܬܰܢܘܳܝ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܡܘܕܥܢ̈ܘܬܐ ܕܝܠܟ ܢܬܢܛܪ̈ܢ – ܒܠܚܘܕ ܝܨܘ̈ܦܐ ܘܦܠܚ̈ܐ ܫܳܘܰܝ̈ܳܐ ܕܨܝܕܠܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܙܕܩܐ ܕܢܚܙܘܢ ܫܘܘܕܥܐ ܕܥܠ ܦܩܝܕܘ̈ܬ ܐܣܝܐ ܘܢܣܝܒܘ̈ܬܟ.

ܟܕ ܣܥܪ ܐܢܬ ܝܨܝܦܘܬ ܡܪܥܘܬܐ ܘܚܠܝܡܘܬܐ

ܦܠܚ̈ܝ ܝܨܝܦܘܬ ܡܪܥܘܬܐ ܘܚܠܝܡܘܬܐ ܣܢܝܩܝ̈ܢ ܥܠ ܙܘܕܩܐ ܝܐܝܐ ܡܛܠ ܕܢܚܙܘܢ ܫܘܘܕܥܐ ܕܥܠ ܦܩܝܕܘ̈ܬܟ ܘܢܣܝܒܘ̈ܬܟ. ܗܢܘܢ ܐܦ ܣܢܝܩܝ̈ܢ ܥܠ ܡܨܛܒܝܢܘܬܟ ܘܪܥܝܢܟ ܡܛܠ ܕܢܚܙܘܢ ܫܘܘܕܥܐ. ܡܨܛܒܝܢܘܬܟ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܐܣܝܐ، ܠܝܨܘܦܬܐ، ܠܐܣܝܐ ܕܫܢ̈ܐ، ܐܘ ܠܚܕ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܐܢܫ̈ܝ ܝܨܝܦܘܬܐ. ܒܫܢܘܙܝܐ، ܡܨܝܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟܢ ܕܗܝ، ܕܢܚܙܘܢ ܠܫܘܘܕܥܐ، ܡܬܠܐܝܬ ܟܕ ܠܝܬ ܠܟ ܡܟܢܘܬܐ ܕܬܫܐܐܠ ܥܠ ܡܨܛܒܝܢܘܬܐ، ܡܬܠܐܝܬ ܐܢ ܐܝܬܝܟ ܛܠܝܥܐ.

ܠܟ ܕܐܝܬܝܟ ܡܪܝܥܐ ܕܢܳܣܶܒ ܣܡܡܢ̈ܐ ܡܟܰܝ̈ܣܐ ܐܝܬ ܠܟ ܩܢܘܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܪ̈ܝܥܐ ܐܚܪ̈ܢܐ.

ܐܢ ܠܐ ܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܬܠ ܡܨܛܒܝܢܘܬܟ

ܒܠܥܕ ܡܨܛܒܝܢܘܬܟ ܡܨܝܐ ܠܦܠܚ̈ܐ ܕܝܨܝܦܘܬ ܡܪܥܘܬܐ ܘܚܠܝܡܘܬܐ ܕܢܚܙܘܢ ܐܢ ܐܬܦܩܕܬ ܣܡܡܢ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܒܫܢܝ̈ܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝ. ܘܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܕܦܠܚ̈ܐ ܕܝܨܝܦܘܬܐ ܕܡܪܥܘܬܐ ܘܚܠܝܡܘܬܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܝܬܝܪ ܡܟܢܘܬܐ ܕܢܶܕܥܘܢ ܘܢܣܩܒܠܘܢ ܚܘܫܚܐ ܦܰܘܕܢܝܐ ܕܣܡܡܢ̈ܐ. ܡܬܠܐܝܬ ܣܡܡܢ̈ܐ ܕܣܕܝܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܡܛܰܠܥܳܢ̈ܐ.

 

ܐܢ ܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܛܫܐ ܫܘܘܕܥܐ ܡܢ ܩܕܡ ܦܠܚ̈ܐ ܕܝܨܝܦܘܬ ܡܪܥܘܬܐ ܘܚܠܝܡܘܬܐ

ܐܝܬ ܠܟ ܙܕܩܐ ܕܬܛܫܐ ܦܩܝܕ̈ܘܬܐ ܘܢܣܝܒܘ̈ܬܐ ܡܬܚܡ̈ܬܐ ܡܢ ܦܠܚ̈ܐ ܕܝܨܝܦܘܬ ܡܪܥܘܬܐ ܘܚܠܝܡܘܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܘܐ ܫܘܘܕܥܐ ܩܕܡ ܦܠܚ̈ܐ ܕܝܨܝܦܘܬ ܡܪܥܘܬܐ ܘܚܠܝܡܘܬܐ ܟܕ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܕܢܚܙܘܢ ܦܩܝܕܘ̈ܬܟ ܘܢܣܝܒܘ̈ܬܟ. ܐܠܐ ܡܨܝܐ ܠܗܘܢ ܕܢܚܙܘܢ ܕܐܝܬ ܫܘܘܕ̈ܥܐ ܕܐܢܬ ܛܫܝܬ.

ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܬܚܫܚ ܒܕܝܳܩ ܣܡܡܢ̈ܐ ܕܗܘ Läkemedelskollen ܡܛܠ ܕܬܛܫܐ ܫܘܘܕܥܐ ܡܕܡ ܒܩܳܝܡܬܐ ܡܬܢܝܬܐ. ܘܡܨܝܐ ܠܟ ܐܡܬܝ ܕܒܥܝܬ ܕܬܚܘܐ ܗܢ ܫܘܘܕܥܐ ܡܢܕܪܝܫ.

ܐܦܢ ܡܛܫܐ ܐܢܬ ܠܫܘܘܕܥܐ ܡܨܝܐ ܠܗ ܕܢܬܚܘܐ ܩܕܡ ܦܠܚ̈ܐ ܕܝܨܝܦܘܬ ܡܪܥܘܬܐ ܘܚܠܝܡܘܬܐ ܒܐܝܟܢܝܘ̈ܬܐ ܕܢܩܦ̈ܢ:

  • ܐܢ ܡܫܬܟܚ ܐܢܬ ܒܣܢܝܩܘܬܐ ܘܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܬܠ ܡܨܛܒܝܢܘܬܐ
  • ܐܢ ܐܝܬܝܟ ܡܪܝܥܐ ܕܣܡܡܢ̈ܐ ܡܟܝ̈ܣܐ
  • ܐܢ ܫܘܘܕܥܐ ܗܢܐ ܫܟܝܚ ܒܐܫܛܪܟ ܡܪܥܢܝܐ، ܫܐܝܠ ܐܢܬ ܬܘܒ ܕܬܛܫܐ ܠܫܘܘܕܥܐ ܗܢܐ ܒܓܘ ܐܫܛܪܟ ܡܪܥܢܝܐ ܒܢܝܫܐ ܕܦܠܚ̈ܐ ܒܝܨܝܦܘܬ ܡܪܥܘܬܐ ܘܚܠܝܡܘܬܐ ܠܐ ܢܚܙܘܢ ܠܗ.

ܛܘܫܝܐ ܕܫܘܘܕܥܐ ܕܥܠ ܣܡܡܢ̈ܐ ܡܨܝܐ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܩܝܢܕܘܢܝܐ

ܐܢ ܐܣܝܐ ܕܝܠܟ ܠܐ ܡܨܝܐ ܠܗ ܕܢܚܙܐ ܫܘܘܕ̈ܥܐ ܕܥܠ ܣܡܡܢܝ̈ܟ ܗܳܘܶܐ ܠܗ ܥܣܩܐ ܕܢܶܣܛܘܪ ܡܢ ܣܡܡܢ̈ܐ ܕܡܣܩܒܠܝܢ ܐܘ ܕܡܥܒܕܝܢ ܡܪܝܡܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܚܕܕ̈ܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܝܬ ܩܢܛܐ ܒܡܛܫܝܢܘܬ ܫܘܘܕ̈ܥܐ. ܐܢ ܡܛܫܐ ܐܢܬ ܦܩܝܕܘ̈ܬܐ ܘܢܣܝܒܘ̈ܬܐ ܘܳܠܶܐ ܠܟ ܕܰܬܬܰܢܶܐ ܒܝܳܬܳܟ ܥܠ ܣܡܡܢܝ̈ܟ ܠܦܠܚ̈ܐ ܕܝܨܝܦܘܬܐ ܕܢܬܡܨܐ ܠܗܘܢ ܕܢܬܠܘܢ ܠܟ ܝܨܝܦܘܬܐ ܛܒܬܐ ܘܡܫܝܰܢܬܐ.

ܛܘܫܝܐ ܕܢܣܝܒܘ̈ܬܐ ܠܦܘܬ ܦܩܝܕܘܬܐ ܟܪܛܝܣܢܝܬܐ

ܡܨܝܐ ܠܟ ܕܬܛܫܐ ܢܣܝܒܘ̈ܬܐ ܕܐܫܬܡܠܝ̈ ܘܕܢܫܬܡܠܝ̈ܢ ܠܦܘܬ ܦܩܝܕܘܬܐ ܟܪܛܝܣܝܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܦܠܚ̈ܐ ܕܝܨܝܦܘܬ ܡܪܥܘܬܐ ܘܚܠܝܡܘܬܐ ܠܐ ܢܚܙܘܢ ܐܢܝ̈ܢ ܒܓܘ ܣܝܣܬܶܡ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ.

ܡܢ 1 ܐܝܪ 2021 ܘܠܗܠ ܢܣܬܓܠ̈ܢ ܐܦ ܦܩܝܕܘ̈ܬܐ ܕܥܠ ܟܪܛܝܣܐ، ܣܛܪ ܡܢ ܩܠܝܠ ܡܢܗܝܢ، ܒܩܳܝܶܡܬܐ ܡܳܬܳܢܝܬܐ ܕܣܡܡܢ̈ܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܝܗܒ̈ܢ. ܒܢܝܫܐ ܕܬܛܰܫܶܐ ܗܠܝܢ ܢܣܝܒܘ̈ܬܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܬܛܫܐ ܦܩܝܕܘܬܐ ܕܬܠܝ̈ܢ ܒܗ݁ ܗܠܝܢ ܢܣܝܒܘ̈ܬܐ.

ܟܕ ܣܥܪ ܐܢܬ ܨܝܕܠܝܬܐ

ܕܢܬܡܨܐ ܠܗܘܢ ܠܦܠܚ̈ܐ ܕܨܝܕܠܝܬܐ ܕܢܬܠܘܢ ܠܟ ܨܒܘܬܐ ܕܝܠܟ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܙܕܩܐ ܕܢܚܙܘܢ ܦܩܝܕܘ̈ܬܟ ܘܢܣܝܒܘ̈ܬܟ، ܐܠܐ ܒܫܒܝܠ ܗܕܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗܘܢ ܡܨܛܒܝܢܘܬܟ ܠܡܚܙܐ ܥܶܠܬܐ ܕܝܨܝܦܘܬܟ ܕܫܟܝܚܐ ܥܠ ܦܩܝܕܘܬܐ.

ܡܨܝܐ ܠܟ ܕܬܛܫܐ ܥܠܬܐ ܕܝܨܝܦܘܬܐ

ܡܨܝܐ ܠܟ ܕܬܛܫܐ ܫܘܘܕܥܐ ܕܥܠܬ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܫܟܝܚ ܥܠ ܦܩܝܕܘܬܐ. ܐܢ ܦܠܚ̈ܐ ܕܨܝܕܠܝܬܐ ܪܳܢܶܝܢ ܕܣܢܝܩܝܢ ܕܢܚܙܘܢ ܥܠܬܐ ܕܝܨܝܦܘܬܐ ܡܛܠ ܕܢܬܠܘܢ ܠܟ ܨܒܘܬܟ، ܣܢܝܩܝܢ ܐܢܘܢ ܥܠ ܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܡܘܣܦܬܐ ܡܢܟ.

ܦܩܝܕܘܬܟ ܡܨܝܐ ܕܬܥܪܐ ܥܠܬܐ ܕܝܨܝܦܘܬܐ ܘܢܝܫܐ ܕܝܠܗ݀. ܐܝܬ ܠܟ ܙܕܩܐ ܕܬܛܫܐ ܥܠܬܐ ܕܝܨܝܦܘܬܐ ܕܫܟܝܚܐ ܥܠ ܦܩܝܕܘܬܐ ܒܠܚܘܕ. ܦܠܚ̈ܐ ܕܨܝܕܠܝܬܐ ܦܝܫܝܢ ܡܨܝܢ ܕܢܚܙܘܢ ܢܝܫܐ ܕܝܨܝܦܘܬܐ.

 ܟܕ ܫܐܠ ܐܢܬ ܡܘܠܟܢܐ ܥܠ ܚܫܚܬܟ ܕܣܡܡ̈ܢܐ

ܐܢ ܦܠܚ̈ܐ ܕܨܝܕܠܝܬܐ ܒܥܝܢ ܕܢܚܙܘܢ ܦܩܝܕܘ̈ܬܟ ܘܢܣܝܒܘ̈ܬܟ ܡܛܠ ܕܢܬܠܘܢ ܠܟ ܡܘܠܟܢ̈ܐ ܕܠܐ ܢܬܠܘܢ ܡܕܡ، ܣܝܩܝܢ ܐܢܘܢ ܥܠ ܡܨܛܒܝܢܘܬܟ. ܥܠܬܐ ܕܝܨܝܦܘܬܐ ܕܫܟܝܚܐ ܥܠ ܦܩܝܕܘܬܐ ܠܐ ܡܬܚܘܝܐ ܣܟ ܒܥܕܢ ܡܘܠܟܢܐ.

ܦܩܝܕܘܬܐ ܡܕܡ ܘܢܣܝܒܘܬܗ݀، ܐܘ ܢܣܝܒܘ̈ܬܐ ܕܐܬܥܒܕ̈ܝ ܠܦܘܬ ܦܩܝܕܘ̈ܬܐ ܟܪ̈ܛܝܣܝܬܐ ܐܢܗܘ ܕܛܫܝܬ ܐܢܝܢ ܡܢ ܦܠܚ̈ܐ ܕܝܨܝܦܘܬ ܡܪܥܘܬܐ ܘܚܠܝܡܘܬܐ، ܠܐ ܡܬܚܘܝ̈ܢ ܐܦܠܐ ܠܦܠܚ̈ܐ ܕܨܝܕܠܝܬܐ ܒܥܕܢ ܡܘܠܟܢܐ. ܦܠܚ̈ܐ ܕܨܝܕܠܝܬܐ ܠܐ ܚܙܝܢ ܕܛܫܝܬ ܫܘܘܕܥܐ ܒܩܝܡܬܐ ܡܬܢܝܬܐ ܕܣܡܡܢ̈ܐ.

ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܬܚܫܚ ܒܒܘܚܢ ܣܡܡܢ̈ܐ Läkemedelskollen

ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܚܙܐ ܫܘܘܕܥܐ ܕܥܠ ܦܩܝܕܘ̈ܬܟ ܘܢܣܝܒܘ̈ܬܟ ܒܙܢܝ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ: ܥܠ ܚܬܝܡ̈ܐ ܕܡܢ ܨܝܕܠܝܬܐ، ܒܨܝܕܠܝܬܐ ܕܙܘܒܢܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ܘܒܬܫܡܫܬܐ ܪܩܡܝܬܐ ܕ Läkemedelskollen. ܒܗܕܐ ܬܫܡܫܬܐ ܪܩܡܝܬܐ ܡܨܐ ܠܟ ܬܘܒ ܕܬܛܫܐ ܫܘܘܕ̈ܥܐ. ܐܡܬܝ ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܚܘܐ ܠܗܠܝܢ ܫܘܘܕ̈ܥܐ ܡܢܕܪܝܫ.  

ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܡܨܝܐ ܠܡܐܡܪ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܕܝܳܩ ܣܡܡ̈ܢܐ ܕܗܝ Läkemedelskollen ܐܝܬܝܗ݀ ܟܘܬܐ ܕܡܡܛܝܐ ܠܘܬ ܐܫܛܪܐ ܕܩܳܝܡܬܐ ܡܬܢܝܬܐ ܕܣܡܡܢ̈ܐ. ܐܢܬ ܕܫܢܝ̈ܟ ܠܥܠ ܡܢ 18 ܫܢܝ̈ܢ ܘܐܝܬ ܠܟ ܗܘܝܘܬܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܬܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܥܒܕ ܗܠܝܢ ܕܢܩܦ̈ܢ ܒܕܝܳܩ ܣܡܡܢ̈ܐ ܕLäkemedelskollen:

  • ܕܬܚܙܐ ܠܣܡܡܢ̈ܐ ܕܐܬܟܬܒܘ̄ ܒܦܩܝܕܬܐ ܠܟ ܐܘ ܠܒܢܝ̈ܟ ܕܙܥܘܪ̈ܝܢ ܡܢ 13 ܫܢܝ̈ܢ ܐܘ ܠܚܝ̈ܘܬܟ
  • ܕܬܚܙܐ ܡܘܢ ܢܣܒܬ ܡܢ ܨܝܕܠܝܬܐ
  • ܕܰܬܕܰܒܪ ܘܬܣܰܓܶܠ ܡܓܥܠܢܘ̈ܬܐ ܕܥܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܨܝܕܠܝ̈ܬܐ
  • ܕܬܚܙܐ ܟܡܐ ܐܝܬ ܥܕܟܝܠ ܥܕ ܬܶܡܛܐ ܠܫܘܪܝܐ ܕܣܘܬܪܳܢܐ ܕܡܢ ܢܦܩ̈ܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܣܘܦܐ ܥܠܝܐ
  • ܕܬܰܝܬܶܐ ܓܪ̈ܳܫܶܐ ܕܥܠ ܝܕܥ̈ܬܐ ܕܐܝܬ ܥܠܝܟ ܒܐܫܛܪܐ ܕܩܳܝܶܡܬܐ ܡܬܢܝܬܐ ܕܣܡܡܢ̈ܐ ܘܐܘܨܪܐ ܕܦܩܝܕ̈ܬܐ ܕܠܚܝܘ̈ܬܐ Receptdepå Djur.

ܡܛܐ ܐܢܬ ܠܰܕܝܳܩ ܣܡܡܢ̈ܐ Läkemedelskollen ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܡܫܒܠܢܐ ܝܨܘܦܬܢܝܐ ܕܗܘ 1171 ܐܘ ܕܕܦܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܚܠܝܡܘܬܐ E-hälsomyndigheten.

ܐܢ ܠܝܬ ܠܟ ܡܟܢܘܬܐ ܕܬܬܚܫܚ ܒܕܝܩ ܣܡܡ̈ܢܐ ܕܗܘ Läkemedelskollen، ܡܕܝܢ ܡܨܝܐ ܠܟ ܕܬܬܩܛܪ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܚܠܝܡܘܬܐ ܕܬܫܐܠ ܡܢܗܘܢ ܛܘܫܝܐ ܕܫܘܘܕܥܐ ܡܕܡ ܕܫܟܝܚ ܒܩܝܡܬܐ ܡܬܢܝܬܐ ܕܣܡܡܢ̈ܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܛܝܐ ܠܟ ܠܒܝܬܐ ܐܨܚܬܐ ܕܡܠܐ ܐܢܬ ܘܡܫܕܪ ܐܢܬ ܒܬܪܟܢ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܬܐ ܕܚܠܝܡܘܬܐ. ܫܕܪ ܐܓܪܬܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܬܐ ܠـ registrator@ehalsomyndigheten.se ܐܢ ܒܥܐ ܐܢܬ ܐܨܚܬܐ.

ܡܨܐ ܐܢܬ ܬܘܒ ܕܰܬܬܰܠܦܶܢ ܠܢ ܥܠ ܢܘܡܪܐ 0771-766200.

 

ܫܘܘܕ̈ܥܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܘܢ ܡܛܫܝ̈ܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܟܰܢܦܳܢ̈ܐ ܘܩܳܝܘܡ̈ܐ

ܦܠܚ̈ܐ ܕܒܝܨܝܦܘܬ ܡܪܥܘܬܐ ܘܚܠܝܡܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܙܕܩܐ ܕܢܦܰܩܕܘܢ ܣܡܡܢ̈ܐ ܡܨܝܐ ܠܗܘܢ، ܒܥܠܬ ܐܪܳܙܳܢܳܝܘܬܐ، ܕܢܛܰܫܘܢ ܝܕܥ̈ܬܐ ܕܥܠ ܦܩܝܕܘ̈ܬܐ ܕܡܪ̈ܝܥܐ ܥܠܝ̈ܡܐ. ܝܕܥ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܢܩܦ̈ܢ ܡܨܝܐ ܕܢܬܛܫܝ̈ܢ ܥܠ ܡܟܢܦܢ̈ܐ ܘܩܝܘܡ̈ܐ ܕܡܪ̈ܝܥܐ ܥܠܝ̈ܡܐ:

  • ܢܣܝܒܘ̈ܬܐ ܥܒܝܪ̈ܬܐ ܘܥܬܝܕ̈ܬܐ ܕܦܩܝܕܘܬܐ ܡܕܡ
  • ܟܘܠܗܝܢ ܢܣܝܒܘ̈ܬܐ ܕܐܬܥܒܕ̈ܝ ܒܝܕ ܦܩܝܕܘܬܐ ܟܪܛܝܣܝܬܐ

ܝܕܥ̈ܬܐ ܕܡܛܫܝ̈ܢ ܥܠ ܡܟܢܦܢ̈ܐ ܘܩܝܘ̈ܡܐ ܠܐ ܡܬܚܘܝ̈ܢ ܒܚܬܝܡ̈ܬܐ ܕܡܢ ܩܝܡܬܐ ܡܬܢܝܬܐ ܕܣܡܡ̈ܢܐ ܒܨܝܕܠܝܬܐ، ܠܐ ܦܪܫ ܡܢ ܒܥܐ ܕܢܚܙܐ ܠܗܘܢ. ܘܗܕܐ ܪܕܝܐ ܐܦ ܥܠ ܚܬܝܡ̈ܬܐ ܕܳܡܝܳܝ̈ܳܬܐ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܙܘܒܢܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ.

 

ܩܘܪܡܐ ܕܡܥܠܬܐ ܡܚܰܘܶܐ ܡܰܢ ܕܚܙܐ ܝܕܥ̈ܬܐ ܕܥܠܝܟ

ܒܕܦܐ ܕܕܝܳܩ ܣܡܡܢ̈ܐ ܕܗܘ Läkemedelskollen ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܩܘܪܡܐ ܕܡܥܠܬܐ. ܬܡܢ ܡܨܝܐ ܠܟ ܕܬܚܙܐ ܐܡܬܝ ܘܠܡܘܢ ܘܒܕܰܘܪܳܐ ܕܡܰܢ ܘܡܶܢ ܐܝܟܐ ܐܢܫ ܚܙܐ ܫܘܘܕܥ̈ܐ ܥܠ ܦܩܝܕܘ̈ܬܟ ܘܢܣܝܒܘ̈ܬܟ.