گرفتن دارو برای دیگر نفر

برای شما که برای نفر دیگر دارو می‌گیرید و یا به دیگر نفر حق تحویل گرفتن دارو را

دادن وکالت

شما به دیگر نفر این حق را داده می‌توانید که داروهایتان را برای شما دریافت نماید. این امر وکالت دادن نام دارد. شمایی که وکالت می‌دهید موکل و شمایی که وکالت می‌گیرید وکیل (دریافت کننده وکالت) می‌باشید.
از اول جون ٢٠٢٠ ما روش نحوه کار جدیدی را برقرار می‌کنیم که وکالتی که برای دریافت دارو از داروخانه برای دیگر نفر ضروری است را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف از این تغییرات بلند بردن امنیت مریضان و تقویت محافظت از معلومات شخصی افراد در زمان استفاده می‌باشد.

این موضوع بدین ترتیب بالای شما تاثیر می‌کند

از اول جون ٢٠٢٠:
هر وکالت حداکثر تا چهار سال اعتبار خواهد داشت
شما باید رضایت خود را از ثبت معلومات شخصی خود اعلام نمایید، چه وکالت دهنده باشید (موکل) یا وکالت گیرنده (وکیل)

مدت اعتبار

مدت اعتبار این وکالت از تاریخی محاسبه می‌گردد که شما بحیث وکیل رضایت خود را اعلام نمایید. اگر  از قبل و پیش از تاریخی که تغییرات در نحوه استفاده اعتبار می‌یابد، رضایت خود را اعلام نموده‌اید،  مدت اعتبار از تاریخ اول جون ٢٠٢٠ محاسبه خواهد شد. 

رضایت

از اول جون ٢٠٢٠ ما نحوه کار  جدیدی را برقرار می‌کنیم که بالای وکالتی که برای دریافت دارو از داروخانه برای دیگر نفر ضروری است، تاثیر می‌گذارد. به اساس مقررات محافظت از معلومات شخصی افراد (GDPR)، شما برای ثبت معلومات شخصی خود، خواه بعنوان موکل و یا وکیل، باید رضایت خود را اعلام نمایید. برای آنکه یک وکالت اعتبار یابد، شمایی که وکیل هستید باید یا ظرف هفت روز تقویمی از تاریخ ثبت یک وکالت جدید رضایت خود را اعلام نمایید و یا اگر در تاریخی که نحوه جدید کاری شروع به اعتبار می‌کند از قبل یک وکالت وجود دارد، حداکثر تا ٣١ جنوری ٢٠٢١ اینکار را انجام دهید. 

ثبت وکالت و اعلام رضایت خود را بصورت انترنیتی انجام دهید

شما از طریق خدمات انترنیتی Läkemedelskollen بصورت انترنتیی اقدام به ثبت یک وکالت جهت یک فرد شخصی نموده و رضایت خود را اعلام کرده می‌توانید.

در خدمات اینترنتی Läkemedelskollen  یک وکالت ثبت نموده و رضایت خود را اعلام نمایید. 

( این خدمات تنها به زبان سویدنی در دسترس می‌باشد.)

شما همچنین می‌توانید از طریق وارد شدن در سیستم در وبسایت 1177.se و کلیک کردن بر روی لینک "خدمات دارویی" (Läkemedelstjänster) این امور را انجام دهید.

این معلومات تنها به زبان سویدنی در دسترس می‌باشد.

این خدمات در تمامی داروخانه‌ها هم موجود است.

 به زبان انگلیسی اقدام به ثبت وکالت و اعلام رضایت نمایید

اگر خواهان ثبت یک وکالت به زبان انگلیسی می‌باشید، می‌توانید از یک فورمه استفاده نمایید.

  با کمک یک فورمه به زبان انگلیسی اقدام به ثبت یک وکالت و اعلام رضایت نمایید

آیا کدام سوالات دارید؟ با E-hälsomyndigheten تماس بگیرید

0771-766 200   تیلفن

registrator@ehalsomyndigheten.se      پست الکترونیکی

در مورد وکالت به زبان سویدنی