Behöver teckna ett separat PUB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med E-hälsomyndigheten utöver det huvudavtal vi tecknar för anslutning till vård- och apotekstjänster?

Ja, i de fall då er organisation behandlar personuppgifter för E-hälsomyndighetens räkning.

Detta gäller beroende på verksamhetsområde:

 • Vård och omsorg

  Enligt en ny juridisk bedömning av oss (oktober 2019) behöver inte användarorganisationer inom vård- och omsorgssektorn teckna personuppgiftsbiträdesavtal med E-hälsomyndigheten.

  Det tidigare personuppgiftsbiträdesavtal som tecknats har avsett inhämtande och registrering av s.k. dossamtycke. Den bedömning som nu gjorts är att det inte är fråga om en personuppgiftsbiträdessituation när förskrivande läkare inhämtar och registrerar dossamtycke, utan att detta ska ses som utlämnande av personuppgifter mellan två personuppgiftsansvariga parter.

  Om er organisation redan tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med
  E-hälsomyndigheten för detta ändamål, gäller det alltså inte längre.

   
 • Apotek 
  Apoteken behandlar personuppgifter för E-hälsomyndighetens räkning i följande fall: 
 • Förmedling av direktåtkomst till personuppgifter ur receptregistret, läkemedelsförteckningen samt högkostnadsdatabasen åt enskilda personer som begär att få åtkomst till personuppgifter om sig själva (e-handel). 
 • Administrering av fullmakter för registrering i E-hälsomyndighetens fullmaktsregister.
 • Inhämtande av samtycke samt information till enskilda, vars personuppgifter registreras i registren, avseende E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifterna.