Hantering av personuppgifter för covidbevis

Den här informationen har till syfte att i enlighet med EU: s dataskyddsförordning (GDPR) ge information om hur E-hälsomyndigheten, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter när du ansöker om ett covidbevis och vilka rättigheter du har.

Covidbevis ska underlätta vid resor inom Europa under coronapandemin. Det är utformat på samma sätt inom hela EU, Norge, Island och Liechtenstein. Covidbevis utfärdas av E-hälsomyndigheten. Med ett covidbevis kan du visa att du har:

  • bevis på vaccination för att resa (vaccinationsbevis) eller
  • bevis på negativt covidtest för att resa (testbevis) eller
  • bevis på tillfrisknande för att resa (tillfrisknandebevis)

Hur fungerar de olika bevisen?

Bevis på vaccination för att resa (vaccinationsbevis)

Du loggar in på e-tjänsten www.covidbevis.se för att hämta ditt covidbevis på vaccination. För att få kunna använda e-tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer, en svensk e-legitimation och vara över 16 år. E-hälsomyndigheten hämtar efter din begäran och samtycke uppgifter om din vaccination från Nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.

Om du inte kan använda en e-legitimation så kan du även beställa ett covidbevis från E-hälsomyndigheten via en blankett. Du skriver ut blanketten och fyller i den, lägger den i ett kuvert och postar den till E-hälsomyndigheten.

E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar

Därefter skickar myndigheten ditt covidbevis med posten till din folkbokföringsadress.

Bevis på tillfrisknande för att resa (tillfrisknandebevis)

Tidigast elva (11) dagar efter genomfört positivt test hos vårdgivaren, kan du begära att vårdgivaren rapporterar in uppgifter om testresultatet till E-hälsomyndigheten för att skapa ett bevis åt dig. Testresultatet skickas tillsammans med uppgifter om ditt namn, personnummer/födelsedata och adressuppgifter till E-hälsomyndigheten som utfärdar ditt covidbevis.

Om du är ansluten till en digital brevlåda kommer covidbeviset att skickas till den. Saknar du en digital brevlåda skickar E-hälsomyndigheten covidbeviset till din folkbokföringsadress.

Som vårdnadshavare kan du hämta ett covidbevis åt ditt barn. Barn kan själva hämta covidbevis från det att barnet har fyllt 16 år.

Bevis på negativt test för att resa (testbevis)

Efter genomfört test hos vårdgivaren begär du att vårdgivaren skickar det negativa testresultatet tillsammans med uppgifter om ditt namn och personnummer/födelsedata till E-hälsomyndigheten som utifrån inkomna uppgifter skapar ett Covidbevis. E-hälsomyndigheten skickar sedan tillbaka Covidbeviset till vårdgivare som, om du har e-legitimation, kan lämna det till dig genom sin e-tjänst. Om du är ansluten till en digital brevlåda kommer Covidbeviset även att skickas dit.

Saknar du e-legitimation eller inte vill använda vårdgivarens e-tjänst kan du istället få Covidbeviset utlämnat på papper direkt i handen efter att du identifierat dig för vårdgivaren.

Hur behandlar vi dina personuppgifter? 

I e-tjänsten Covidbevis.se – vaccinationsbevis

När du använder E-hälsomyndighetens e-tjänst för att hämta ditt vaccinationsbevis, så sparas ditt personnummer, din IP-adress och dina skapade bevis hos myndigheten. Ditt personnummer och din IP-adress sparas för att dokumentera att myndigheten har gjort en säker identifiering av dig som ansöker om ett covidbevis. Ditt personnummer används också för att säkerställa att du får rätt bevis när du använder e-tjänsten.

För att skapa beviset hämtas information om din senaste vaccination (datum, vaccin och dos) från Folkhälsomyndigheten och ditt namn och födelsedatum från folkbokföringsregistret hos Skatteverket. De bevis som skapas sparas hos myndigheten i enlighet med bestämmelserna om hantering av allmänna handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och arkivlagen (1990:782).

Vi använder även dina personuppgifter för att ta fram statistik över användningen av tjänsten, till exempel för att se hur tjänsten används och för att planera och följa upp användningen av tjänsten. För sådana statistikändamål behandlas uppgifterna dock enbart i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att uppfylla ändamålet, eller så länge som krävs enligt lag.

Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och vikten av säker identifiering. Stöd för personuppgiftsbehandlingen finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953, och i den kompletterande svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.
Medarbetare som behöver behandla uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, kan ta del av dina personuppgifter.

Beställning av vaccinationsbevis genom blankett

När du skickar in en blankett till E-hälsomyndigheten med begäran om att beställa ett covidbevis på vaccination, sparas blanketten och det bevis som har skapats. Det görs i enlighet med bestämmelserna om hantering av allmänna handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och arkivlagen (1990:782). Uppgifterna som du har lämnat på blanketten ligger till grund för utfärdande av ditt covidbevis på vaccination. För att skapa beviset hämtas information om din senaste vaccination (datum, vaccin och dos) från Folkhälsomyndigheten och ditt namn, födelsedatum och folkbokföringsadress från folkbokföringsregistret hos Skatteverket.

Vi använder även dina personuppgifter för att ta fram statistik över beställda covidbevis. För sådana statistikändamål behandlas uppgifterna dock enbart i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att uppfylla ändamålet, eller så länge som krävs enligt lag.

Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Stöd för personuppgiftsbehandlingen finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953, och i den kompletterande svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.
Medarbetare som behöver behandla uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, kan ta del av dina personuppgifter.

För Covidbevis av typen testbevis

När du begär ett Covidbevis av typen testbevis av en vårdgivare sparas ditt personnummer och dina skapade bevis med uppgifter om typ av test, tidpunkt för test och resultat av test hos myndigheten. Bevisen sparas hos myndigheten i enlighet med bestämmelserna om hantering av allmänna handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och arkivlagen (1990:782). Vi använder även dina personuppgifter för att ta fram statistik. För sådana statistikändamål behandlas uppgifterna dock enbart i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att uppfylla ändamålet, eller så länge som krävs enligt lag.

Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och vikten av säker identifiering. Stöd för personuppgiftsbehandlingen finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953, och i den kompletterande svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.
Medarbetare som behöver behandla uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, kan ta del av dina personuppgifter. Vårdgivaren är myndighetens personuppgiftsbiträde vid utlämnandet av Covidbeviset.

För Covidbevis av typen tillfrisknandebevis

När du begär ett Covidbevis av typen tillfrisknandebevis av en vårdgivare så sparas ditt personnummer och dina skapade bevis med uppgifter om typ av test, tidpunkt för test, resultat av test och hur länge testet gäller hos myndigheten. Bevisen sparas hos myndigheten i enlighet med bestämmelserna om hantering av allmänna handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och arkivlagen (1990:782). Vi använder även dina personuppgifter för att ta fram statistik. För sådana statistikändamål behandlas uppgifterna dock enbart i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att uppfylla ändamålet, eller så länge som krävs enligt lag.

Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och vikten av säker identifiering. Stöd för personuppgiftsbehandlingen finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953, och i den kompletterande svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.
Medarbetare som behöver behandla uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, kan ta del av dina personuppgifter.

Personuppgiftsbiträden

E-hälsomyndigheten använder sig av personuppgiftsbiträden för vissa typer av behandlingar. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifterna i enlighet med de ändamål och instruktioner som E-hälsomyndigheten gett för behandlingen. När personuppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa skyddet för uppgifterna.

Hur ser dina rättigheter ut?

Du har rätt att kostnadsfritt få information om och tillgång till de personuppgifter som E‑hälsomyndigheten behandlar om dig. Du har också rätt att få en kopia av den informationen.

Vi kommer att, på din begäran eller på eget initiativ, rätta eller ta bort uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter. Du har också i vissa fall rätt att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du hänvisar till.

Om du inte är nöjd med vår behandling har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

Du kan även vända dig till tillsynsmyndighet i det land där du bor eller arbetar. Du har rätt till skadestånd om dina personuppgifter hanteras på ett olagligt sätt.

Om du har frågor om covidbevis eller om hur E-hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter, kontakta E-hälsomyndigheten på telefonnummer 010-458 62 00 (öppettider: helgfri måndag–fredag: kl. 8.00–17.00) eller mejla till e-postadressen covidbevis@ehalsomyndigheten.se.

Du kan även kontakta E-hälsomyndighetens dataskyddsombud genom att mejla till e-postadressen dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se eller skicka dina frågor med posten till:

E-hälsomyndigheten, dataskyddsombud
Box 913
391 29 Kalmar

Information om sekretess

Utöver information om hur E-hälsomyndigheten hanterar dina personuppgifter är myndigheten även skyldig att informera dig om hur din information hanteras vid sekretess. Detta sker enligt den svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis. Förordningen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953.

E-hälsomyndigheten hämtar uppgifter om din vaccination från Nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten. Det görs för att myndigheten ska kunna utfärda ett vaccinationsbevis till dig.

Uppgifterna i Nationella vaccinationsregistret omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Den sekretessen är väldigt stark. När du begär och ger ditt samtycke till att hämta ett vaccinationsbevis så bryter du den sekretessen för uppgifterna. Därför kan E-hälsomyndigheten hämta uppgifterna om din vaccination och utfärda ett vaccinationsbevis till dig. När uppgifterna hanteras av E-hälsomyndigheten så omfattas de av sekretess enligt 25 kap. 17 a § offentlighets- och sekretesslagen.