Behandling av personuppgifter –privatpersoner

E-hälsomyndigheten ansvarar för ett antal register som apotek och vård behöver ha tillgång till för att bland annat kunna förskriva och expediera dina recept. I detta sammanhang registrerar E-hälsomyndigheten personuppgifter om dig. Uppgifterna används också för att ta fram statistik. Här kan du som privatperson läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Om personuppgiftsbehandling hos E‑hälsomyndigheten 

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för myndighetens behandling av dina personuppgifter.

Generella bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning (öppnas i ny flik).

Därutöver finns det tre särskilda registerförfattningar:

I registerförfattningarna beskrivs bland annat vilka personuppgifter som får behandlas, hur personuppgifterna får användas och vem som får ta del av dem. Det framgår också när det är tillåtet att behandla personuppgifter utan att den registrerade lämnar sitt samtycke.

Personuppgifterna i E-hälsomyndighetens register behandlas i enlighet med de krav på säkerhet som ställs i de tre registerförfattningarna och i dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att E‑hälsomyndigheten är skyldig att se till att åtkomst till personuppgifter i registret loggas så att åtkomsten kan kontrolleras i efterhand, och att myndigheten systematiskt och återkommande ska kontrollera om någon obehörig kommer åt sådana uppgifter.

Personuppgifter i allmänna handlingar

De handlingar och uppgifter som har kommit till och registrerats hos E‑hälsomyndigheten är allmänna handlingar. Uppgifterna skyddas av sekretess men i vissa fall kan E-hälsomyndigheten vara skyldig att lämna ut uppgifterna till andra myndigheter efter en sekretessprövning.

I myndighetens verksamhet gäller sekretess för till exempel uppgifter om din hälsa som myndigheten får tillgång till i sin verksamhet. Dessa uppgifter skyddas av sekretess enligt 25 kap. 17 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) och får endast lämnas ut om det står klart att uppgiften kan röjas utan att du eller någon närstående till dig lider men.

När uppgifterna finns i myndighetens statistikverksamhet gäller särskilt sträng sekretess enligt 24 kap. 8 § OSL.

Uppgifter om dig kan komma att lämnas ut om E-hälsomyndigheten är skyldig att lämna ut uppgifterna enligt någon bestämmelse om uppgiftsskyldighet. Sådana bestämmelser finns bland annat i lagen om receptregister och lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.

Hos E-hälsomyndigheten, inom vården och på apoteken är det bara behöriga som får ta del av dina personuppgifter. Behörigheten att ta del av dina uppgifter är begränsad till vad som behövs för att en användare ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. E-hälsomyndigheten anlitar en extern teknikleverantör för att tillhandahålla register och databaser som behandlar dina personuppgifter. E-hälsomyndigheten säkerställer att dessa leverantörer vidtar tillräckliga skyddsåtgärder för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som E-hälsomyndigheten behandlar om dig och att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade.

Du kan få tillgång till personuppgifterna på flera sätt:

 • Använd vår e-tjänst Läkemedelskollen om du har e-legitimation och är över 18 år. Där kan du se recept, uthämtade läkemedel och ditt högkostnadsskydd. Du kan även hämta utskrifter över vilka recept du har sparade elektroniskt, över ditt högkostnadskonto samt din läkemedelsförteckning.
 • Begär information hos E-hälsomyndigheten i form av ett registerutdrag. Skicka din begäran till E-hälsomyndigheten, Box 913, 391 29 Kalmar.
 • Kontakta ditt närmaste apotek för att få en utskrift av läkemedelsförteckningen, utskrift av Mina sparade recept eller utskrift av din information i högkostnadsdatabasen.

Du har rätt till skadestånd vid lagstridig hantering av dina personuppgifter och rätten att skicka klagomål till Datainspektionen.

Vill du ha mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta E-hälsomyndighetens dataskyddsombud på dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se eller skicka dina frågor till eHälsomyndigheten, dataskyddsombud, Box 913, 391 29 Kalmar.

Du når oss också via e-post: registrator@ehalsomyndigheten.se eller på telefon: 0771-76 62 00 helgfri vardag mellan klockan 8.00 och 18.00.

Register med personuppgifter

Följande register hos E-hälsomyndigheten innehåller personuppgifter om enskilda invånare:

 • Läkemedelskollen, e-tjänst
 • Receptdepå human
 • Högkostnadsdatabasen
 • Samtyckesregister till receptregistret
 • Fullmaktsregistret
 • Läkemedelsförteckningen
 • Samtyckesregistret till läkemedelsförteckningen
 • Elektroniskt expertstöd (EES)
 • Receptdepå djur
 • Samtyckesregister till receptdepå djur
 • Register för licensmotivering och ansökning   
 • Register för sortiment- och leveransinformation
 • FOTA – försäljningstransaktionsregister innehållande förmånsberättigade handelsvaror och läkemedel som expedierats på apotek

Receptregistret

Receptregistret är uppbyggt av ett antal delregister:

 • Receptdepå human
 • Samtyckesregistret
 • Högkostnadsdatabasen
 • Legitimationsregistret
 • FOTA – försäljningstransaktionsregister innehållande förmånsberättigade handelsvaror och läkemedel som expedierats på apotek.

Läs mer om vilka personuppgifter som lagras i respektive delregister längre ner.

Vilka uppgifter som receptregistret får innehålla framgår av lagen om receptregister. Av lagen om receptregister framgår också ändamålen med registret.

Registrering i receptregistret är ofta obligatorisk, men i följande fall behöver den registrerade ha lämnat sitt samtycke:

 • För registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel med mera.
 • För registrering av recept och blanketter som används för flera uttag.
 • För registrering av dosrecept.

I receptregistret får förskrivningsorsak inte användas som sökbegrepp. Patienters och förskrivares identitet får endast användas som sökbegrepp i vissa fall.

E-hälsomyndigheten får information från andra källor för att kunna göra kontroller i samband med en receptexpedition. Myndigheten får information om förskrivare från Socialstyrelsen och folkbokföringsinformation från Skatteverket. Folkbokföringsinformation behövs för att farmaceuten på apoteket till exempel ska kunna säkerställa en persons rätt att hämta läkemedel eller ta del av uppgifter om ett barns läkemedelsanvändning. Uppgifterna behövs även för att systemet med läkemedelssubventioner ska fungera.

Uppgifter som kan hänföras till en enskild person tas bort ur registret senast tre månader efter att de registrerats. I vissa fall, till exempel om ett recept ska användas för flera uttag, tas uppgifterna bort senast 15 månader efter att de registrerats. E-hälsomyndigheten är skyldig att lämna ut vissa uppgifter ur receptregistret till bland annat öppenvårdsapoteken, hälso- och sjukvårdspersonal och till vissa myndigheter.

Receptdepå human

Receptdepå human är en del av receptregistret.

När en förskrivare skriver ut ett läkemedel eller andra varor inom läkemedelsförmånen på ett elektroniskt recept lagras uppgifterna i receptdepå human tills du besöker ett apotek. Du kan då välja mellan att fortsätta lagra receptet elektroniskt eller att låta apoteket skriva ut det som ett pappersrecept. Om du vill fortsätta lagra ditt recept elektroniskt behöver du lämna ett samtycke till det. Det gör du på apoteket. Se ändamålen med samtycket ovan.

För att kunna vara doskund, det vill säga få dina läkemedel dosförpackade, behöver du samtycka till att dina recept lagras elektroniskt i receptregistret samt till att information om leveransen av dina doser lagras i registret för sortiment- och leveransinformation.

När du besöker eller e-handlar på ett apotek behöver farmaceuten information om dina recept för att kunna genomföra en expedition.

I receptdepå human lagras följande personuppgifter om dig och dina läkemedel:

 • ditt namn
 • ditt personnummer
 • din receptinformation.

Om du vill att den information som finns om dig i receptdepå human ska tas bort behöver du besöka ett apotek och meddela att du återkallar ditt samtycke. Du får då dina recept omvandlade från elektroniska recept till pappersrecept och din information tas bort följande natt.

Du kan när du vill lämna ett nytt samtycke till att lagra dina recept elektroniskt.

Högkostnadsdatabasen

Högkostnadsdatabasen är en del av receptregistret.

Om du vill att E-hälsomyndigheten ska hjälpa dig att hålla reda på din läkemedelsförmån lagras information om dina läkemedelsköp, och andra varor inom läkemedelsförmånen, i högkostnadsdatabasen.

I högkostnadsdatabasen lagras följande personuppgifter:

 • Ditt namn och personnummer
 • Kostnaden för dina läkemedel eller andra varor inom förmånen
 • Uppgifter om hur mycket du har betalat
 • Uppgifter om när och var inköpet gjorts
 • Det belopp du uppnått i högkostnadsskyddet
 • Startdatum i din högkostnadsperiod

Alla apotek kan hämta information från högkostnadsbasen. Det innebär att du alltid får betala rätt pris för dina läkemedel, oavsett vilket apotek du väljer. E-hälsomyndigheten sparar inga uppgifter om läkemedel,varor eller vem som skrivit ut receptet i högkostnadsdatabasen.

Om du inte vill att dina uppgifter ska lagras i högkostnadsdatabasen får du istället ett högkostnadsbevis när du hämtar receptläkemedel på apoteket. Du måste komma ihåg att ta med dig högkostnadsbeviset när du hämtar läkemedel. På högkostnadsbeviset finns kostnaden för dina tidigare receptbelagda läkemedel, så att ditt apotek kan se till att du får betala rätt pris. Högkostnadsbeviset kan inte användas vid e-handel.

Samtyckesregister till receptregistret

Om du vill att dina recept ska lagras elektroniskt, vara med i högkostnadsdatabasen eller för du ska kunna vara doskund behöver du lämna ditt samtycke till detta. Uppgifter om vad du har samtyckt till och om när samtycket lämnades sparas av E-hälsomyndigheten tillsammans med ditt personnummer. Om du lämnat samtycke för att kunna vara doskund sparas också information om vilket dosapotek som levererar dina doser.

Apotekspersonal kan i samband med ditt apoteksbesök ta del av samtyckesregistreringen. Det samtycke du lämnat gäller tills vidare men du kan när som helst återkalla det på exempelvis ett apotek. De uppgifter om dig som registrerades när du lämnade samtycket tas bort när du återkallar samtycket.

Om du är doskund och återkallar ditt samtycke kan du eventuellt behöva få nya recept utskrivna. Du bör därför kontakta den som har skrivit ut ditt recept om du vill återkalla samtycket.

FOTA – försäljningstransaktionsregister innehållande förmånsberättigade handelsvaror och läkemedel som expedierats på apotek

Registret FOTA är till för att samla in uppgifter om förmånsberättigade handelsvaror och läkemedel som expedierats på apotek i Sverige för att E‑hälsomyndigheten ska kunna producera nationell läkemedelsstatistik. Det används även för att vi ska kunna sammanställa ett betalningsunderlag till landstingen, eftersom de betalar för den del av läkemedelskostnaden inom förmånen som överstiger den del som du betalar själv.

Registret innehåller följande uppgifter om dig och dina läkemedel:

 • ditt personnummer
 • inköpsdatum av läkemedlet
 • försäljningspris för läkemedlet
 • vilket läkemedel som sålts
 • mängd
 • dosering.

Registreringen av dessa uppgifter är obligatorisk. Dina personuppgifter är kopplade till uppgifterna om läkemedlet i tre månader från det att läkemedlet expedierades till dig på apoteket.

Uppgifter om dig förmedlas vidare till Socialstyrelsens läkemedelsregister.

Personuppgifterna i läkemedelsregistret används för epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik. Här kan du läsa mer om läkemedelsregistret.

Fullmaktsregistret

Som privatperson kan du ge en annan privatperson eller de anställda på en vårdenhet, som vårdenheten har registrerat hos E-hälsomyndigheten, fullmakt att företräda dig i vissa apoteksärenden. Detta gör du genom att fylla i en av våra fullmaktsblanketter, lämna den till ditt apotek och be apoteket spara den elektroniskt.

Information om fullmakter sparas i fullmaktsregistret för att apoteken ska kunna kontrollera att du lämnat en fullmakt och till vem . För alla fullmakter sparas ditt personnummer. Om du ger en annan privatperson fullmakt sparas även dennes personnummer. Gäller fullmakten för anställda på en vårdenhet sparas vårdenhetens namn. I registret sparas även information om vem som har lämnat in blanketten på apoteket.

Uppgifterna i fullmaktsregistret sparas så länge fullmakten är giltig, samt ytterligare 15 månader därefter. Apotekspersonal får vid behov ta del av uppgifterna i fullmaktsregistret. Du kan återkalla fullmakten på valfritt apotek.

Här kan du läsa mer om fullmakter och hitta länkar till våra fullmaktsblanketter.

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen består av ett huvudregister och ett stödregister som är ett samtyckesregistret. I läkemedelsförteckningen får endast den registrerades namn eller personnummer användas.

Läkemedelsförteckningen innehåller information om alla läkemedel som du har hämtat ut på recept de senaste 15 månaderna. Syftet med förteckningen är att uppnå en ökad säkerhet i läkemedelsanvändningen.

Förteckningen innehåller följande uppgifter om dig och dina läkemedel:

 • ditt namn
 • ditt personnummer
 • inköpsdatum
 • läkemedel
 • mängd
 • dosering
 • information om förskrivaren, det vill säga den som har skrivit ut receptet.

Registreringen är obligatorisk, men för att förskrivare eller farmaceut på ett apotek ska få tillgång till uppgifterna krävs att du lämnat ditt samtycke till det. Information om vilka förskrivare du har lämnat ditt samtycke till lagras i samtyckesregistret till läkemedelsförteckningen.

Läs mer om lagen om läkemedelsförteckning

Samtyckesregistret till läkemedelsförteckningen

Om du lämnat samtycke till att den som förskriver dina läkemedel får läsa din läkemedelsförteckning sparas information om det i samtyckesregistret till läkemedelsförteckningen. Syftet med samtyckesregistret är att lagra information om vilka förskrivare som har fått ditt samtycke att få åtkomst till din läkemedelsförteckning via webbplatsen 1177 Vårdguiden.

De uppgifter som sparas i registret om dig är datum när samtycket lämnades samt ditt personnummer. Samtycket gäller tillsvidare men kan återkallas av dig när som helst. För att återkalla samtycket ber du din förskrivare att återkalla samtycket eller fyller i och undertecknar blanketten Läkemedelsförteckningen - återkallande av samtycke, som du sedan skickar till E-hälsomyndigheten. Uppgifterna tas bort när du återkallar ditt samtycke.

Om du inte kan lämna ditt samtycke (till exempel om du är medvetslös) får uppgifterna i läkemedelsförteckningen läsas av vårdpersonal om det är nödvändigt för att kunna ge den vård eller behandling som du absolut behöver. Detta kallas för nödåtkomst.

Elektroniskt expertstöd (EES)          

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett verktyg som farmaceuterna kan använda för att granska dina recept för att du ska få en säkrare läkemedelsanvändning.

I EES lagras följande uppgifter om dig:

 • ditt namn
 • ditt personnummer
 • den receptinformation som använts vid granskningen.

Uppgifterna tas bort när receptet tas bort ur receptdepå human.

Register för sortiment- och leveransinformation

För att kunna vara doskund, det vill säga få dina läkemedel dosförpackade, behöver du samtycka till att information om leveransen av dina doser lagras i registret för sortiment- och leveransinformation. Registret innehåller uppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna få dina läkemedel dosförpackade. Om du är doskund sparas uppgifter om dig i registret för sortiment- och leveransinformation. Registret innehåller personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna få dina läkemedel dosförpackade.

I registret för sortiment- och leveransinformation lagras följande uppgifter om dig och dina läkemedel:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • var du får dina läkemedel levererade
 • vilken vårdenhet som ansvarar för dig
 • kontaktuppgifter till eventuell ansvarig läkare, ansvarig sjuksköterska och anhörig.

I registret finns möjlighet för vårdpersonal att beställa hela förpackningar till dig av sådana läkemedel som inte kan dosförpackas. Det finns även möjlighet för vårdpersonal att skicka meddelanden om dig till ditt dosapotek och vice versa. Beställningar och meddelanden kan ses av vårdpersonal samt av personal på ditt dosapotek.

Behörig vård- och apotekspersonal kan ta del av dina uppgifter.

Receptdepå djur

När en veterinär skriver ut ett läkemedel eller andra varor åt ditt djur på ett elektroniskt recept lagras uppgifterna i receptdepå djur. Där lagras receptet till dess att du hämtar ut ditt djurs läkemedel. När du besöker eller e-handlar på ett apotek behöver farmaceuten information om receptet för att kunna genomföra en expedition.

Du kan tillåta apoteket att lagra receptet elektroniskt i receptdepå djur eller låta apoteket skriva ut det som ett pappersrecept. Om du vill fortsätta lagra receptet elektroniskt behöver du lämna ett samtycke för det. De uppgifter som lagras om dig i receptdepå djur är ditt namn, personnummer och receptinformation. Uppgifterna sparas i högst 15 månader efter att de blivit inaktuella.

För att ta bort informationen som finns om dig i receptdepå djur behöver du besöka ett apotek och återkalla ditt samtycke. Du får då recepten omvandlade från elektroniska recept till pappersrecept och din information tas bort följande natt.

Du kan när du vill lämna ett nytt samtycke till att lagra dina recept elektroniskt.

Samtyckesregister till receptdepå djur

Om du vill att ditt djurs recept ska lagras elektroniskt behöver du lämna ditt samtycke till detta. Uppgifter om att du har lämnat ett samtycke och om när samtycket lämnades sparas av E-hälsomyndigheten tillsammans med ditt personnummer i samtyckesregistret till receptdepå djur.

Apotekspersonal kan i samband med ditt apoteksbesök ta del av samtyckesregistreringen. Uppgifterna om ditt samtycke sparas tills vidare men tas bort när du återkallar samtycket. Du kan när som helst återkalla samtycket på valfritt apotek.

KLAS – register för licenshantering

KLAS är en förkortning för ett register som heter kommunikationslösning för licensansökan.

Ett apotek kan få tillstånd att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. Sådana läkemedel kallas för licensläkemedel. Ett licensläkemedel får inte lämnas ut från apotek förrän Läkemedelsverket beslutat ge apoteket tillstånd till detta. Innan apoteket ansöker om tillstånd måste din läkare ha skrivit en motivering till varför du behöver licensläkemedlet. Motiveringen till varför du ska använda läkemedlet räknas som en känslig personuppgift. För att skydda din integritet visas den därför inte för apotekens farmaceuter.

När en motivering till att du behöver ett licensläkemedel skickas in till eHälsomyndigheten lagras information om dig i KLAS.

E-hälsomyndigheten använder informationen i registret för att ta emot och bevara uppgifter i ärenden om ansökan om licens och för att sammanföra handlingar i sådana ärenden samt för att lämna ut uppgifter till Läkemedelsverket, expedierande personal på apotek och till förskrivare.

Registret innehåller följande uppgifter om dig och dina läkemedel:

 • ditt namn
 • ditt personnummer
 • ditt telefonnummer
 • namnet på det läkemedel som apoteket ansökt om licens för
 • motiveringen till varför du behöver läkemedlet.

De uppgifter som lagrats om dig tas bort senast 12 månader efter att de kommit in till E-hälsomyndigheten, om de inte har sammanförts med en ansökan om licens. Om Läkemedelsverket har fattat beslut i ett ärende om licens tas uppgifterna istället bort 36 månader efter beslutet.

Förskrivningsorsak får inte användas som sökbegrepp i detta register.

E-hälsomyndigheten är skyldig att lämna ut uppgifter i ärenden om licens till Läkemedelsverket samt till behörig personal på apotek och förskrivare som i sin verksamhet har behov av uppgifterna.

En licensmotivering från en förskrivare och ansökan från apoteket hålls samman elektroniskt av E-hälsomyndigheten. Syftet är att Läkemedelsverket ska kunna fatta beslut i ärenden om ansökan om licens och bevara uppgifter i sådana beslut.

När personuppgifterna i registret behandlas av Läkemedelsverket är den myndigheten personuppgiftsansvarig.