e-hälsa illustration

Anslut lösning till våra tjänster

Här kan du läsa om hur du gör för att ansluta din lösning till våra tjänster.

Så här går det till

 1. Kontakta oss

  Vi vill ge dig rätt förutsättningar från början. Kontakta oss redan när du startar utvecklingen av ett nytt system eller innan du ska göra förändringar i ett befintligt system.

   

 2. Få systemet godkänt

  För att ansluta ett system till E-hälsomyndighetens produktionsmiljö går du igenom ett godkännande. Det gäller även vid förändringar i ett redan befintligt system.

 3. Anslut systemet

  När godkännandet är klart hjälper vi till att ansluta systemet till E-hälsomyndighetens produktionsmiljö.

Jag vill veta mer om...

En rad lagar och förordningar styr vår verksamhet. Den som utvecklar mot och använder E-hälsomyndighetens tjänster ska följa gällande krav som finns reglerade i:

Vår genomgång av anslutande system styrs även av vårt personuppgiftsansvar för bland annat Nationella läkemedelslistan. Det är nödvändigt att vi kontrollerar att uppgifter levereras i ett bestämt format för att vi ska kunna skydda personuppgifter och förhindra korrupt data.

För att få godkänt att ansluta till vår produktionsmiljö behöver en genomgång av ett godkännande hos oss göras. Ni behöver genomgå ett godkännande hos oss både när ni utvecklar ett nytt system men också när förändringar som berör oss ska göras i ett redan godkänt system.

Godkännandet och dess process avser att tydliggöra krav, förutspå risker samt delta i hanteringen av riskerna inför att ett externt system ska få godkänt att ansluta till E-hälsomyndighetens produktionsmiljö. Detta för att systemet ska kunna anslutas och användas på ett säkert sätt i förhållande till myndighetens krav samt de lagar och förordningar som styr användandet av de tjänster och register som E-hälsomyndigheten tillhandahåller.

Ett godkännande betyder att E-hälsomyndigheten bedömer att det anropade systemet kan läsa och leverera information korrekt och säkert. Ett system som fått godkänt att ansluta får ett intyg för Godkännandet från E-hälsomyndigheten.

 1. Ni skickar in en beställning

  Ni skickar in en beställning till oss och när vi mottagit den kontaktar vi er för att starta igång ärendet. 

 2. Vi sätter oss in i ärendet

  Vi behöver förstå vad du vill utveckla och på vilket sätt systemet påverkar myndighetens tjänster. Du beskriver hur lösningen är tänkt att fungera. Vi granskar även de tekniska och juridiska förutsättningarna för att den lösning du tänkt utveckla ska få godkänt att ansluta sig till vår produktionsmiljö.

  Vi identifierar de risker vi ser att den tilltänkta lösningen kan innebära och utifrån riskerna tar vi fram aktiviteter som du behöver genomföra i godkännandet. För att en godkännandeaktivitet ska vara relevant för ärendet ska den kunna minimera en eller flera av de risker som har identifierats.

 3. Ni genomför och vi verifierar aktiviteter kopplat till godkännandet

  Ni genomför de aktiviteter som vi kommit fram till behöver genomföras inom godkännandet och vi verifierar dem under ärendets gång vartefter de är genomförda.

 4. Utfärda godkännande

  När alla aktiviteter i godkännandet är genomförda med ett godkänt resultat får systemet godkänt att ansluta till vår produktionsmiljö och ett intyg utfärdas.

Vi gör alltid en bedömning av godkännandets omfattning, både när ett nytt system ska anslutas till vår produktionsmiljö för första gången samt vid förändringar i ett redan anslutet system.

Omfattning av ett godkännande beror på aktiviteterna som behöver genomföras i godkännandet. Aktiviteterna som behöver genomföras beror i sin tur på vilka risker som identifierats i den tilltänkta lösningen eller kommande förändringen i ett befintligt system.

Ett uppskattat tidsintervall utifrån ärendets omfattning görs och det uppskattade tidsintervallet delges kunden. Fakturering av godkännandet sker efter avslutat godkännande, men med löpande uppföljning av nedlagda timmar under arbetets gång. Fastställd timkostnad för 2022 är 1200 kr per timme.